Arkiv november 2019

CD-produktionsutrustningar

Behöver du köpa ny hårdvara, CD-skivor eller färgband så samarbetar Autobokgruppen med UniPrint. UniPrint tillhandahåller och erbjuder service på alla de produktionssystem som Autobok är kompatibelt med.

För mer information, se UniPrints hemsida: https://www.uni-print.se/

Konfigurera Autobok för flera filialer eller användare

Ett vanligt önskemål från Autobokanvändare är att kunna producera talböcker från vilken dator som helst eller till och med från andra bibliotek eller filialer. Det är enkelt att konfiguera Autobok så det fungerar, och det finns redan stöd i programmet för att skriva ut vilket bibliotek som startat produktionen.

Autobok fungerar genom att kontrollera om nya bokfiler laddats ned till en speciell folder. Som standard är detta C:\MTMBooks på den dator där Autobok installerats och där CD-produktionsutrustningen finns.

Metod 1, dela ut C:\MTMBooks

Det enklaste sättet att åstadkomma att flera användare eller bibliotek kan producera böcker är att dela ut C:\MTMBooks till de användare som behöver producera talböcker. Ingen vidare konfiguration behövs då i Autobokprogrammet, och inga behörigheter behöver konfigureras för Autobok.

Metod 2, använda en nätverksresurs

Ibland kan det av olika anledningar vara bättre att skapa en gemensam nätverksresurs för att flera användare eller bibliotek skall kunna komma producera böcker på en gemensam utrustning. För att åstadkomma detta behöver först och främst alla användare som behöver kunna procudera böcker skriv- och läsrättigheter till denna resurs, och de böcker de laddar ned skall sparas på denna nätverksresurs.

För att Autobok (som körs som en Windowsservice) ska kunna hitta bokfilerna i nätverksresursen, och ta bort dem efter avslutad produktion, behöver den användare som Autoboktjänsten loggar in på ha fullständiga rättigheter på denna nätverksresurs. Normal sett har inte användaren Local System rättigheter på nätverksresurser eftersom den användaren normalt sett inte finns i organisationens AD (eftersom det är en lokal resurs för just den datorn).

Vad många organisationer gör är att skapa en speciell användare för Autoboktjänsten. Det finns ofta sådana roller definerade i organisationen. De kallas iblan robotkonton eller systemkonton. Detta konto bör konfigureras så att lösenordet inte behöver ändras och det måste ha fullständiga rättigheter till den nätverksresurs som avses användas.

Konfigurera Autobok

Eftersom Autobok är en Windowsservice krävs också att sökvägen till nätverksresursen (faktiskt till alla resurser som inte är lokala för datorn där Autobok installerats) anges med en s.k. UNC-sökväg, t.ex. \\OURSERVER\Autobok. Man kan alltså inte konfigurera Autobok mot en enhetsbokstav, t.ex. H:, som mappas upp i Windows. Inte ens om den mappas upp automatiskt.

Vilken folder/nätverksresurs som Autobok skall söka efter bokfiler i kan ändras i programmet Autobokbiblioteket eller direkt i konfigurationsfilen Autobok.conf i C:\Autobok 4. Om du ändrar direkt i konfigurationsfilen (vilket går alldeles utmärkt) måste du tänka på att tecknet \ (backslash) måste anges med två st backslash. Exemplet ovan måste alltså skrivas som \\\\OURSERVER\\Autobok.

Oavsett hur man ändrat konfigurationsfilen måste Autoboktjänsten startas om, endera från Windows tjänstehanterare eller genom omstart av datorn.

Gemensamt för båda dessa metoder

Som standard är ett fält på etiketten som skrivs ut på CD-skivan konfiguerat att visa vilket bibliotek som startat produktionen. Det kan vara bra för att personalen som bemannar CD-produktionsenheten ska kunna se vilket bibliotek eller filial som beställt skivan. Ibland skickas dessa skivor via organisationens internpost till beställare. För att Autobok ska kunna veta vilket bibliotek (eller faktiskt vilken person) som beställt produktionen används en enkel metod, nämligen att skriva ut namnet på den folder som böckerna lagts i.

Som exempel kan vi titta på standardkonfigurationen, men det fungera precis likadant på nätverksresurser.

Om Autobok är konfigurerat för att söka efter bokfiler i mappen C:\MTMBook, kommer också undermappar till denna mapp inkluderas i sökningen. Så man skapar helt enkelt undermappar för varje filial där böckerna placeras. Det räcker alltså att dela ut en specifik undermapp till en specifik filial, men huvudsaken är att filialen placerar bokfilerna i ’sin mapp’ (även om de kan se de andra mapparna och har rättigheter till dem.

För böcker som t.ex. placeras i mappen C:\MTMBooks\Högsbo kommer ordet Högsbo skrivas på skivan. För böcker som placeras i C:\MTMBooks\Ullrika kommer ordet Ullrika skrivas ut på skivan.

Alla fälttyper man kan använda på etiketten finns listade i PDF-dokumentet Autobok 4 – fältförteckning.pdf som ligger i C:\Autobok 4

Sammanfattning

Då man delar ut C:\MTMBooks till de användare som behöver kunna producera böcker behöver man inte ändra Autobokskonfiguration alls eller låta Autoboktjänsten logga in som en speciell användare. Men om man vill att Autobok skall använda en nätverksresurs behöver för det första Autoboktjänsten (genom inloggning) ha fullständiga rättigheter till resurser samt man måste ändra Autoboks konfigurationsfil.